செல்வ மகள் சேமிப்புத் திட்டம் - Sukanya Samriddhi Account : Video in Tamil

Posted by Admin

Jan 23, 20220 comments

 செல்வ மகள் சேமிப்புத் திட்டம் - Sukanya Samriddhi Account  : Video in Tamil

       This video describes about post office செல்வ மகள் சேமிப்பு திட்டம் (Sukanya Samriddhi Yojana Or Selvamagal Semippu Thittam in Tamil). complete explanation about what are the points to remember before opening account, what is the minimum and maximum deposit in a financial year and common questions and answers related to செல்வ மகள் சேமிப்புத் திட்டம்.Video Link : https://youtu.be/-9QaXVKpTuc

Thanks to 

Sri. Sathish

Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2019. SA POST - All Rights Reserved